svkbb.eu úvod - ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici

svkbb.eu
Title: úvod - ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici
Keywords: ?VK BB, knihy, ?itate?, prenájom priestorov, po?íta?ová u?ebňa, spolo?enské priestory, galéria, Library
Description: ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici ako univerzálna vedecká kni?nica so ?pecializovanym organiza?nym útvarom Literárnym a hudobnym múzeom je kultúrnou, informa?nou, zberate?skou, vedeckou a vzdelávacou in?titúciou v oblasti kni?ni?nej, bibliografickej, literárnomúzejnej, hudobnomúzejnej, kul...
svkbb.eu is ranked 4463464 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,395. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. svkbb.eu has 43% seo score.

svkbb.eu Information

Website / Domain: svkbb.eu
Website IP Address: 217.75.71.145
Domain DNS Server: ns1.swan.sk,ns3.swan.sk,ns.ew.sk,ns1.ew.sk,ns2.swan.sk,ns2.ew.sk

svkbb.eu Rank

Alexa Rank: 4463464
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

svkbb.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,395
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $361
Yearly Revenue: $4,395
Daily Unique Visitors 1,108
Monthly Unique Visitors: 33,240
Yearly Unique Visitors: 404,420

svkbb.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 05:30:38 GMT
Server Apache

svkbb.eu Keywords accounting

Keyword Count Percentage
?VK BB 0 0.00%
knihy 2 0.13%
?itate? 2 0.18%
prenájom priestorov 1 0.25%
po?íta?ová u?ebňa 0 0.00%
spolo?enské priestory 0 0.00%
galéria 4 0.36%
Library 3 0.27%

svkbb.eu Traffic Sources Chart

svkbb.eu Similar Website

Domain Site Title

svkbb.eu Alexa Rank History Chart

svkbb.eu aleax

svkbb.eu Html To Plain Text

úvod - ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici Online katalóg Virtuálna kni?nica ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici OK ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici úvod O kni?nici Kontakty História kni?nice Organiza?ná ?truktúra Otváracie hodiny Fotogaléria Videoarchív Tla?ové správy Medzinárodné aktivity Napísali o nás... Kód ISIL Dokumenty Sponzori ?VK Pracovníci kni?nice Kde nás nájdete Pro Bibliothecae Slobodny prístup k informáciám Profil verejného obstarávate?a Jednoduché zákazky Podlimitné zákazky Nadlimitné zákazky Súhrnné správy Virtualna prehliadka SVK Katalógy Online katalóg ?VK Portály Slovenská kni?nica Katalógy a databázy Národní knihovny ?R JIB Zoznam periodík ?tudovne ?tudovne Univerzálna ?tudovňa Partnerská kni?nica ?tudovňa odbornych periodík Hudobné átrium ?tudovňa viazanych periodík Stredisko patentovych informácií ?tudovňa ?peciálnych dokumentov Librarium Tvorivé centrum Bibliograficko-informa?né a databázové centrum ?tudovňa knihovníckej literatúry ?tudovňa starych a vzácnych dokumentov Historické fondy Lutherova biblia Thomae a Kempis De Imitando Christo Libri Tres. ?tudovňa digitálnych dokumentov Centrum poézie Aktuality Slu?by centra poézie V na?ej zbierke nájdete Domáce a zahrani?né centrá poézie Informa?no-vedecké centrum Preh?ad - obsahové zameranie databáz Stredisko európskych informácií Jazykové centrá InfoUSA Britské centrum Nemecká ?tudovňa Centrum slovanskych ?túdií Window of Shanghai Slu?by Predregistrácia ?itate?ov Registrácia Konzultantské slu?by Absen?né slu?by Prezen?né slu?by Bibliograficko-informa?né slu?by Medzikni?ni?né vypo?i?né slu?by Cenník slu?ieb Re?er?né a konzulta?né slu?by Individuálne ?tudijné boxy Skupinové formy práce Reprografické slu?by WIFI zóna Nové knihy vo fonde E-mailové zasielanie noviniek vo fonde ?VK Elektronická ?íta?ka a tablet Prenájom priestorov Spytajte sa kni?nice Edi?né tituly Konferencie Kolokvium 2015 ??achta stredného Slovenska Akvizi?ny návrh Zásady vypo?i?iavania dá?dnikov Databázy Databázy licencované NAVIGA - kolekcie EBSCO Elsevier Emerald Engineering Village IET Digital Library SAGE Premiere Springer Wiley EBSCO ebrary Electronic Journals Library Databáza Shanghai Library Databázy vo?ne dostupné Gale Pam?? mesta Banská Bystrica Program Kalendár podujatí Archív podujatí Galéria v podkroví Hudobne átrium Divadlo D44 Oznamy V?eobecné Vo?né pracovné miesta Projekt Konsolidácia IKT nástrojov Linky Vedecké zdroje Partnerské kni?nice Európa na internete Mesto Banská Bystrica Partnerské múzeá O múzeu Základné informácie História múzea Zbierkovy fond Expozície a galéria v podkroví Nav?tívte nás Kde nás nájdete Otváracie hodiny Vstupné Rezervácie Aktuálne vystavy a podujatia Slu?by Lektorovanie Bádatelia Publikácie Pracovníci a kontakty Fotogaléria ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici OK Aktuálne podujatia Program na august Zeleny svet 2016 Ivan Jablonsky – Iná Banská Bystrica... Orfeica Metamorfózy Program na júl vystava - Cesty dramatika Petra Ková... Aktuálne podujatia vystava - Cesty dramatika Petra Ková?ika Zeleny svet 2016 Orfeica Metamorfózy Ivan Jablonsky – Iná Banská Bystrica Program na júl Program na august Oznamy - Novinky Oznam Upozorňujeme ?itate?ov, ?e v dňoch 22.7.2016 15.00h - 5.8.2016 15.00h nebude mo?né objednávanie kníh. Za prípadné problémy sa vopred ospravedlňujeme. Oznam Vá?ení náv?tevníci, Literárne a hudobné múzeum bude v dňoch 25.7.-7.8.2016 z d?vodu celozávodnej dovolenky zatvorené.... Oznam Knihy so signatúrami : A 1 – A 57 000, C 1 – C 35 500, S, D, X >> Oznam Top 100 najpo?i?iavanej?ích dokumentov v ?tátnej vedeckej kni?nici v Banskej Bystrici >> Oznam Vyu?ite novú atraktívnu slu?bu – zapo?i?anie tabletu v ?VK! >> Oznam Nav?tívte novú interaktívnu vystavu v Tvorivom centre VEDA V HRA?KáCH >> Oznam Vá?ení náv?tevníci, ?VK prijíma kultúrne poukazy. Poukazmi mo?no hradi? zápisné do kni?nice alebo vstupné do LHM. Oznam Vá?ení náv?tevníci, vyu?ite online prístup k digitalizovanym tla?iam z fondu ?VK v Banskej Bystrici. >> Program na august Vyberte si z podujatí, ktoré sa uskuto?nia po?as mesiaca august. ?íta? ?alej... Program na júl Vyberte si z podujatí, ktoré sa uskuto?nia po?as mesiaca júl. ?íta? ?alej... Ivan Jablonsky – Iná Banská Bystrica 6.7.2016 - 19.8.2016 ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici Vás srde?ne pozyva na vystavu Ivan Jablonsky – Iná Banská Bystrica. Vystava bude prebieha? v dňoch 6.7.-19.8.2016, na 1. poschodí ?VK. ?íta? ?alej... Orfeica Metamorfózy 14.7.2016 - 26.8.2016 Bulharsky kultúrny in?titút Bratislava a ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici Vás pozyvajú na vystavu sú?asného bulharského vytvarného umenia Orfeica Metamorfózy . Vystava bude prebieha? v dňoch 14.7.-26.8.2016, v galérii v podkroví v ?VK. ?íta? ?alej... Zeleny svet 2016 19.7.2016 - 2.9.2016 ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici a Slovenská agentúra ?ivotného prostredia Vás pozyvajú na vystavu kolekcie vytvarnych prác 21. ro?níka medzinárodnej súta?e vytvarnej tvorivosti detí a mláde?e Zeleny svet 2016, ktorá bude prebieha? v dňoch 19.7.- 2.9.2016 v átriu ?VK. ?íta? ?alej... vystava - Cesty dramatika Petra Ková?ika 3.5.2016 - 26.8.2016 ?tátna vedecká kni?nica - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici Vás pozyva na vystavu ?Cesty dramatika Petra Ková?ika“ pri príle?itosti jeho vyznamného ?ivotného jubilea. ?íta? ?alej... Dotazník Zahrajte si na... Medzikni?ni?ná vypo?i?ná slu?ba Akvizi?ny návrh Sú?a? - Shanghai Get-together 2016 Odoberanie noviniek ?VKBB Zaregistrujte sa k e-mailovému odoberaniu noviniek priamo z na?ej kni?nice REGISTRáCIA/PRIHLáSENIE/ODHLáSENIE ZMENI? NASTAVENIA ODOBERANYCH NOVINIEK Prihláste sa k odoberaniu noviniek z na?ej kni?nice prostredníctvom Tla?ovej agentúry kni?níc Ocenenia Diplom od Zv?zu priate?stva Bulharov Pam?tny list od Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Pam?tná medaila od dekanky Fakulty prírodnych vied UMB v Banskej Bystrici Pam?tny list od dekana Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Pam?tná medaila od dekana Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Cena primátora mesta Banská Bystrica Ocenenie na konferencii Krym 2010 Lutherova Biblia Novinky z MK SR V Bratislave vystúpi Mláde?nícky orchester Európskej únie V nede?u 7. augusta 2016 o 19:00 sa vo Ve?kom koncertnom ?túdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave predstaví Mláde?nícky orchester Európskej únie – European Union Youth... Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici NITRIANSKA BLATNICA – Minister kultúry Marek Ma?ari? si dnes bol pozrie? vysledky rekon?truk?nych prác na Rotunde sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici, ktorá je jednou z... Minister kultúry na vypo?utí pred ?lenmi Vyboru EP pre kultúru... Minister kultúry Marek Ma?ari? absolvoval dnes ako ?al?í zo slovenskych ministrov vypo?utie (hearing) v Európskom parlamente. ?lenom Vyboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie minister... Slovensko láka filmové produkcie – po Marcovi Polovi prichádza Robin... V?aka podpore ve?kych filmovych produkcií realizovanych na Slovensku, ktorú novelou zákona o Audiovizuálnom fonde umo?nilo ministerstvo kultúry pod vedením ministra kultúry Mareka Ma?ari?a, zaregistroval Audiovizuálny... Citát známej osobnosti Som za po?i?iavanie kníh. Ke? ?lovek knihu vlastní, povie si: Pre?íta? si to inokedy. Hippel Prehlásenie o prístupnosti Prehlásenie o prístupnosti Technicky prevádzkovate? spolo?nos? SWAN Redak?ny systém Joomla ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici Lazovná 9 Banská Bystrica 975 58 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuje? ma? nain?talovany JavaScript. +421 48 415 5111 +421 48 471 0769 Na?i partneri EN DE Copyright ? 2016 ?tátna vedecká kni?nica v Banskej Bystrici - V?etky práva vyhradené. Tvorba web stránky Riant

svkbb.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS svkbb.eu
Domain: svkbb.eu
Registrant:
  NOT DISCLOSED!
  Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
  Name: Pekarovi? Ivan Ing.
  Organisation: WebHouse, s.r.o.
  Language: sk
  Phone: +421.910969601
  Fax: +421.335514562
  Email: webhouse@webhouse.sk
Registrar:
  Name: WebHouse, s.r.o.
  Website: www.webhouse.sk
Name servers:
  ns3.swan.sk
  ns2.swan.sk
  ns1.swan.sk
Please visit www.eurid.eu for more info